est.tests.test_roi#

Functions

test_roi(tmpdir)

Test output of the roi process