est.tests.test_roi.test_roi#

est.tests.test_roi.test_roi(tmpdir)[source]#

Test output of the roi process